Sự khôn ngoan quý giá hơn vàng bạc châu báu

458
khon

Người thông minh là người chỉ để những gì tích cực ở trong đầu, còn những gì tiêu cực và không đáng dung chứa thì loại ra khỏi đầu.

Cuộc đời có những mặt trái kinh khủng lắm. Loài người gây ra cho nhau những chuyện buồn nhiều hơn là chuyện vui. Mà con người ta lại hay nghĩ về những chuyện buồn. Bởi thế loài người mới nhớ nhau nhiều.

Không có người ác, cũng chẳng có người hiền. Chỉ là hoàn cảnh mới tạo ra con người hiền hay ác mà thôi. Con người ta rất tốt về mặt này nhưng lại rất xấu về mặt khác, đó là chuyện bình thường. Con người là tổng thể của những mặt đối lập mà.

Con người ta sống hoàn toàn bằng tất cả những niềm tin mà họ có trong đầu óc. Tin vào điều gì đó hay không là quyền của mỗi người. Càng bị chà đạp, con người ta lại càng nhận được nhiều điều từ cuộc sống. Tất cả những vĩ nhân đều là những người chịu nhiều thử thách.

Cuộc đời phải có bóng tối để con người biết tìm đến ánh sáng. Sự khôn ngoan quý giá hơn cả vàng bạc châu báu.