khon

Sự khôn ngoan quý giá hơn vàng bạc châu báu

Người thông minh là người chỉ để những gì tích cực ở trong đầu, còn những gì tiêu cực và không đáng dung chứa thì loại ra…