Thả kiến bắt dế cơm trong hang kiếm gần triệu đồng mỗi ngày

359

Với cách thả kiến bò nhọt vào hang cho dế cơm bò ra ngoài, mỗi ngày người đàn ông ở Đồng Nai bắt khoảng 300 con.