Nguyên nhân người làm việc thiện vẫn gặp tai ương, người làm việc ác lại vẫn sống tốt

Chúng ta khi làm việc thiện, việc tốt thông thường đều hy vọng rằng có thể tích được đức, có được tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng…

Đạo lý từ ngàn xưa: Thiện giả không bao biện, bao biện tức bất thiện

Sống ở trên đời, có những lúc lùi một bước biển rộng trời cao, tiến một bước thì bế tắc cùng cực, vậy nên đừng tranh giành,…