Sống đừng giành giật, ông trời đã an bài cho ai thì sẽ là của người đó, không ai động vào được

Hân giật mình vì những tiếng của mảnh ly rơi vỡ, cô quay ra thì thấy những tiếng đó là do Ly ném chiếc cốc vào tường….