Cứ an nhiên mà sống, ông trời khắc có an bài xứng đáng

Tối đó, tôi vừa tắm xong đang sấy tóc thì Luân tới nhà tìm Thu đúng như dự đoán. Khuôn mặt anh có vẻ lo lắng hỏi…