gái ế

Nhật ký gái ế – Võ Tòng đánh mèo

Ngày… tháng… năm Hôm nay về quê chơi, gặp phải cái cụ bà nổi tiếng nhiều chuyện trong làng, vừa thấy mình, cụ đã hỏi luôn: “Bao…