Lời cảnh báo từ âm ty: Người con nhập hồn cảnh báo cha đừng làm việc ác

Nhân quả báo ứng là quy luật xưa nay vốn không sai. Người làm việc ác tất sẽ chuốc lấy tai họa, không chỉ cho bản thân…