Đạo lý từ ngàn xưa: Thiện giả không bao biện, bao biện tức bất thiện

Sống ở trên đời, có những lúc lùi một bước biển rộng trời cao, tiến một bước thì bế tắc cùng cực, vậy nên đừng tranh giành,…