Đêm động phòng không bao giờ thực hiện được

Sống với nhau nửa năm rồi mà chúng tôi vẫn chỉ như hai người xa lạ. Có lẽ tôi nên nói rõ với chồng rồi ly hôn…