Bài học nhớ đời về Điều 13 trong hợp đồng bảo hiểm – Ai không để ý thường bị mất sạch tiền

Không mua bảo hiểm sẽ hối hận vì có sự cố xảy ra không trở tay kịp. Lưu ý từng điều khoản trong hợp đồng, ví dụ…