8 câu nói vừa THÂM vừa THẤM để sống không bị ai “Đè đầu cưỡi cổ”

Vừa thâm, vừa thấm nếu bạn chịu nghiền ngẫm để thông minh sáng dạ, đi tới đâu được người ta yêu quý và tôn trọng tới đó:…