Chồng là gì mà mình phải cố giữ? Chán thì bỏ thôi, có sao đâu!

Chồng mà đối xử với bạn không ra gì cứ bỏ luôn chẳng phải tiếc. Đàn ông lúc có thì không bao giờ biết trân trọng, nhưng…