Làm sao để gặp đúng người? Ngoài chờ đợi ra không còn cách nào khác

Muốn gặp được người mình thương, người đó cũng thương mình thì chẳng có cách nào khác ngoài việc “đợi” cả. Đợi đến bao giờ thì không…