“Trầm tĩnh” hàm chứa sức mạnh vô địch

Có năng lực cái thế nhưng không tùy tiện phô trương, có thể giữ tâm được trầm tĩnh, điềm đạm trong mọi trường hợp, đó chính là…