Phụ nữ một đời chồng chẳng việc gì phải xấu hổ – Tôi bỏ chồng chứ không phải chồng bỏ tôi!

Phụ nữ một đời chồng chẳng có ai có thể phán xét rằng người phụ nữ đó không ra gì. Cái chính không phải chuyện một đời…