Chồng ắt thân bại danh liệt nếu người vợ có 5 nét tướng này

Trong nhân tướng học, nét tướng đàn bà hại phu có những biểu hiện rõ rệt như sau. 1. Phụ nữ tóc vàng, sợi thô, có mùi…