Phận làm dâu: Kẻ đáng sợ hơn cả mẹ chồng, chính là… bà cô em chồng!

Người ta vẫn thường ví “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” ấy là để mô tả cái sự ghê gớm, đáo để, xét nét…