Đức Thích Ca Mâu Ni bàn về khổ tâm lớn nhất của đời người

“Người có tính ganh tỵ khổ sở hơn bất cứ một người bất hạnh nào. Bởi vì hạnh phúc của người khác càng lớn bao nhiêu thì…