Chỉ cần nhìn một điểm là biết rõ người phụ nữ có phúc hay không

Phụ nữ thuộc về tính âm, âm thì phải ẩn. Trước hết nó thể hiện về mặt trang phục. Trang phục của người phụ nữ nhất định…