Người đại lượng mới có thể cúi đầu nhận lỗi về mình

Có thể tha thứ cho lỗi lầm của người khác và nhận phần sai về mình, đó là biểu hiện của hạng người khoan dung đại lượng…