Đang đi thì bỗng dừng lại 1 nhịp để biết người yêu quan tâm mình đến đâu?

Thì ra, tay bạn với tay của một người nào đó xa lạ lại hoàn toàn giống nhau nếu người yêu của bạn là một người quá nghiện điện…