10 dấu hiệu của một người hậu phúc, tu nhân, là người hiền đức ở tiền kiếp

Cuộc đời có vay có trả, kiếp trước hành thiện tích đức, giúp đỡ người khác, kiếp này phúc dày cho đời cho mình cho con cháu,…