Nguồn gốc của câu nói “Trời đánh tránh bữa ăn”

Người ta thường có câu nói nhắc nhở rằng “trời đánh tránh bữa ăn”. Câu nói này bắt nguồn từ câu nói “Lôi Công không đánh người…