anh2

Hồ Con Rùa và giai thoại ‘trấn yểm long mạch’ ở Sài Gòn

Thiết kế chỉ có trụ bê tông lớn cắm xuống hồ nước hình bát quái, Hồ Con Rùa (quận 3) gắn liền với giai thoại trấn yểm…