Nhà có 7 người nhưng chỉ mua 6 cái bánh, người mẹ đã dạy cho con bài học cả đời không quên

Vị hiệu trưởng già nói, giáo dục gia đình và giáo dục tại nhà trường giống như hai cái bánh xe, một bánh có vấn đề sẽ…