Khi DUYÊN PHẬN đến, tự khắc sẽ gặp được người mình thích

Người xưa có câu: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.” Vì vậy, mọi sự đến và đi trong cuộc…