Cười khúc khích với sự khác nhau một trời một vực giữa gái Sài Gòn và gái Hà Nội

Con gái Sài Gòn hiện đại, con gái Hà Nội truyền thống. Con gái Sài Gòn hay con gái Hà Nội đều nức tiếng xinh tươi, thế…