Bạn có biết 7 biểu hiện của “Hội chứng Einstein”

Nhóm “Hội chứng Einstein” là những đứa trẻ chậm nói nhưng hóa ra lại có bộ não thiên tài. “Hội chứng Einstein” là gì? Thomas Sowell, tác…