Duyên đến nên quý – duyên hết nên buông, hoa nở là hữu tình – hoa rơi là vô ý

Duyên đến nên quý – duyên hết nên buông, hoa nở là hữu tình – hoa rơi là vô ý người đến là duyên khởi, người đi…