Đừng bao giờ lấy “cái vẻ bề ngoài” của người khác để đánh giá đo lường một con người?

Có bao nhiêu người không lấy “cái vẻ bề ngoài” của người khác để đánh giá đo lường một con người? “Tuy tôi không có tận mắt…