Hai lần đổi mệnh vẫn là ăn mày

Thực tiễn cuộc sống đã chứng minh một quy luật là “Tướng tùy tâm sinh, mệnh tùy tâm tạo”. Câu chuyện hai lần thay đổi vận mệnh…