Phật dạy: Không có nỗi đau nào lớn đến mức không buông bỏ được, chỉ là chưa đau tới tận tâm can

Kỳ thực không có nỗi đau nào lớn đến mức không buông bỏ được, chỉ là chưa tới tận cùng Hãy cùng đọc câu chuyện sau Có…