Đàn bà ngoại quốc: Phụ nữ Việt khổ vậy là đáng đời lắm!

Đây là những dòng chia sẻ của chị Hân Phan, sinh năm 1979, tốt nghiệp ngành Luật, đang là Giám đốc của một công ty Truyền thông…