Đau xót cảnh con cái BẤT HIẾU với cha mẹ, ÁC NGHIỆP phải chịu quả báo lớn nhất

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Liệu trên đời không có ai hiểu, không thấm…

Đau xót cảnh con cái BẤT HIẾU với cha mẹ, ÁC NGHIỆP phải chịu quả báo lớn nhất

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Liệu trên đời không có ai hiểu, không thấm…