Đam mê? Để tính sau. Hãy nắm bắt cơ hội trước đã!

Chắc có lẽ trong lúc rối ren không biết mình sẽ lựa chọn ngành học gì, hay không biết mình sẽ trở thành ai trong tương lai,…