Ta chọn tha thứ không phải do bản thân ta nhu nhược

Ta chọn tha thứ không phải vì ta nhu nhược, mà bởi vì ta hiểu rằng tha thứ là một trong những đức tính tốt đẹp nhất…