Lời Phật dạy

Cái miệng sinh ra không dành để nói 13 điều này, ngậm lại là phước

Không phải tự nhiên mà có câu: Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Những điều sau chắc chắn ai cũng từng mắc phải, cần sửa…