Truyền thuyết về sợi chỉ hồng se duyên của ông Tơ bà Nguyệt

Nam nữ trong nhân gian, chỉ cần một sợi chỉ hồng của ông Tơ bà Nguyệt buộc vào chân (hoặc tay) thì cho dù ở bất cứ…