Đời người 1 lần lầm lỡ, 3 kiếp trả đền, người đáng thương ắt sẽ có điều đáng giận …

“Sinh ra cũng một kiếp người Kẻ trong nhung gấm, kẻ thời đói ăn”… 1 đời lầm lỡ, 3 kiếp trả đền Cuộc sống quanh ta, có…